Algemene Voorwaarden

Toepassing

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten aangegaan door:

  • Berat Transport
  • Poortland 138 postcode 1046 BD Amsterdam, Nederland
  • M. 06 11 56 89 70

Door aanvaarding van de offerte accepteert u onze algemene voorwaarden.

Werkwijze

Berat Transport is een verhuisbedrijf dat werkt op basis van een uurtarief. Daarnaast werken wij ook op basis van offertes. Indien gewenst zal er een inschatting worden gemaakt van de duur van de verhuizing, deze is echter niet bindend. De duur van een verhuizing is mede afhankelijk van allerlei factoren zoals uw voorbereiding en medewerking, van welke verdieping er verhuisd wordt, de afstand van A naar B en het verkeer.

Berat Transport behoudt zich het recht voor om in uitzonderlijke omstandigheden de planning te wijzigen, teneinde een vlot verloop te bewerkstelligen. Wij zullen u bij wijziging uiteraard daags tevoren telefonisch op de hoogte brengen.

Annuleren
* Wanneer opdrachtgever een reeds geaccordeerde opdracht annuleert, dient opdrachtgever alsnog (een gedeelte van) de overeengekomen som aan Berattransport te voldoen, conform onderstaande staffel. Datzelfde geldt wanneer een verhuizing wordt verplaatst naar een latere datum.

* 100% van de totaal overeengekomen som wanneer op de dag van de opdracht wordt geannuleerd.

* 75% van de totaal overeengekomen som wanneer de opdracht binnen 24 tot 72 uur voor start van de opdracht wordt geannuleerd.

* 50% van de totaal overeengekomen som wanneer een week voorafgaand aan de opdracht wordt geannuleerd.

* 25% van de totaal overeengekomen som wanneer langer dan een week voorafgaand aan de opdracht wordt geannuleerd.

* Meerkosten voortvloeiende uit het uitlopen van een (verhuis)opdracht of bijvoorbeeld ontstaan door file of andere oorzaken buiten de macht van Berattransport, komen voor rekening van de opdrachtgever.

Parkeerplaats

U dient zelf te zorgen voor voldoende parkeerplaats voor de verhuiswagen, tenzij deze op uitdrukkelijk verzoek door Berat Transport aangevraagd moet worden.

Arbeidskrachten

Tijdens een verhuizing dienen voldoende arbeidskrachten ingezet te worden waaronder minstens één vakkundige verhuizer. Zware objecten dienen vakkundig en met genoeg verhuizers verhuisd te worden. Wij behouden ons het recht extra mankrachten in te zetten indien nodig.

Verpakking

Uw spullen dienen transportwaardig verpakt te worden. Breekbare goederen dienen op transport berekend te zijn om beschadiging te voorkomen. Kleine voorwerpen dienen op voorhand in gesloten dozen te zijn verpakt. Indien dit niet het geval is, mogen verhuizers weigeren deze te verhuizen of gebeurt het vervoer van deze kleine voorwerpen op eigen risico. Matrassen dienen op voorhand ingepakt te zijn indien deze niet vies mogen worden. Indien u gebruik maakt van onze full service of de luxe service, dan nemen wij het inpakken voor onze rekening.

Vertragingen

Houd altijd rekening met een uur speling. Het verkeer, weer of andere verhuizingen kunnen een effect hebben op de tijdsplanning. Als we verwachten dat het meer dan een uur eerder of later wordt, krijgt u hierover bericht op de dag van de verhuizing. Het uitlopen van een verhuizing, fileproblemen, slechte weersomstandigheden vormen geen reden tot klacht noch schadevergoeding.

Berat Transport is niet aansprakelijk voor wachttijden veroorzaakt door verkeerd geparkeerde voertuigen, zelfs indien de verkeersborden door de firma zijn aangevraagd. De kosten voor de wachttijd zijn altijd ten laste van de klant.

Demontage en Montage

Op verzoek (de)monteren wij uw meubels voor u. U dient dit wel op voorhand te vermelden.

Schade

In geval van schade dient u deze schade in aanwezigheid van de verhuizers te specificeren en dit schriftelijk te laten vaststellen. De aansprakelijkheid vervalt geheel na het vertrek van onze verhuizers. Eventuele schade aan goederen of anderszins is verzekerd (m.u.v. glaswerk & planten), hierbij dient echter een eigen risico van €500,- in acht te worden genomen. De inboedel die door iemand anders dan het verhuispersoneel in de verhuiswagen wordt geplaatst is niet verzekerd.

Overmacht

Berat Transport is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden, zonder dat er enige schadevergoeding kan worden geëist. Berat Transport kan zich hierop beroepen in geval van overmacht, brand, mobilisatie, overstroming, andere natuurrampen en iedere andere oorzaak waardoor zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst redelijkerwijs niet van onze verhuisfirma kan worden gevergd.

Tarieven en Betaling

De door ons gehanteerde tarieven zijn exclusief 21% BTW.

Aan het einde van de verhuizing dient u contant af te rekenen met de chauffeur. Alleen bedrijven kunnen op factuur betalen, op voorwaarde dat ze vooraf hun Kamer van Koophandel-nummer en BTW-nummer hebben doorgegeven.

Voor elke (volledige) verhuizing wordt er voor elke verhuizer minstens 1 uur afgerekend.

Klant mag onder geen beding aan schuldvergelijking doen. Factuur dient ten alle tijde te worden vereffend ongeacht of er schade is ontstaan. Eventuele schade dient achteraf afgehandeld te worden.

Indien opdrachtgever niet binnen de gestelde betalingstermijn betaalt zal Berat Transport de vordering uit handen geven. Alle hieruit voortvloeiende kosten zullen voor rekening van de opdrachtgever zijn.

Verhuizingen Buiten Amsterdam

Bij verhuizingen buiten Amsterdam wordt er vanaf vertrek uit Amsterdam tot terugkeer gerekend. Bij verhuizingen buiten Amsterdam brengen wij vervoerskosten in rekening (dat kan per verhuiswagen verschillen).

Klachten

Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Berat Transport tijdig, nadat de klant de gebreken heeft ontdekt of behoren te ontdekken. Niet tijdig indienen van de klacht kan tot gevolg hebben dat de klant zijn rechten ter zake verliest.

Transportwaardig Verpakken

Uw spullen dienen transportwaardig verpakt te worden. Breekbare goederen dienen op transport berekend te zijn om beschadiging te voorkomen. Kleine voorwerpen dienen op voorhand in gesloten dozen te zijn verpakt. Indien dit niet het geval is, mogen verhuizers weigeren deze te verhuizen of gebeurt het vervoer van deze kleine voorwerpen op eigen risico. Matrassen dienen op voorhand ingepakt te zijn indien deze niet vies mogen worden. Indien u gebruik maakt van onze full service of de luxe service, dan nemen wij het inpakken voor onze rekening.

Vertragingen

Houd altijd rekening met een uur speling. Het verkeer, weer of andere verhuizingen kunnen een effect hebben op de tijdsplanning. Als we verwachten dat het meer dan een uur eerder of later wordt, krijgt u hierover bericht op de dag van de verhuizing. Het uitlopen van een verhuizing, fileproblemen, slechte weersomstandigheden vormen geen reden tot klacht noch schadevergoeding.

Aansprakelijkheid bij Wachttijden

Berat Transport is niet aansprakelijk voor wachttijden veroorzaakt door verkeerd geparkeerde voertuigen, zelfs indien de verkeersborden door de firma zijn aangevraagd. De kosten voor de wachttijd zijn altijd ten laste van de klant.

* Bij schade dient opdrachtgever te allen tijde de originele aankoopfactuur aan Berattransport te communiceren.

* Bij het gebruik van de verhuislift is opdrachtgever verantwoordelijk voor het feit dat de verhuislift daadwerkelijk kan worden gebruikt. Tevens is opdrachtgever verantwoordelijk voor een vrije doorgang van de verhuislift, evenals een vrije doorgang voor de inboedel die met behulp van de verhuislift dient te worden vervoerd. Tevens is het gebruik van de verhuislift volledig voor risico van de opdrachtgever. Eventuele schades aan kozijnen, ramen of gevels bij het gebruik van de verhuislift, vallen volledig onder het risico van de opdrachtgever. Inboedel die met behulp van de verhuislift wordt vervoerd, is wel conform de condities benoemd in dit hoofdstuk meeverzekerd.

Demontage en Montage

Op verzoek (de)monteren wij uw meubels voor u. U dient dit wel op voorhand te vermelden.

Schadeclaims

In geval van schade dient u deze schade in aanwezigheid van de verhuizers te specificeren en dit schriftelijk te laten vaststellen. De aansprakelijkheid vervalt geheel na het vertrek van onze verhuizers. Eventuele schade aan goederen of anderszins is verzekerd (m.u.v. glaswerk en planten), hierbij dient echter een eigen risico van €500,- in acht te worden genomen. De inboedel die door iemand anders dan het verhuispersoneel in de verhuiswagen wordt geplaatst is niet verzekerd.

Overmacht

Berat Transport is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden, zonder dat er enige schadevergoeding kan worden geëist. Berat Transport kan zich hierop beroepen in geval van overmacht, brand, mobilisatie, overstroming, andere natuurrampen en iedere andere oorzaak waardoor zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst redelijkerwijs niet van onze verhuisfirma kan worden gevergd.

Tarieven en Betalingen

De door ons gehanteerde tarieven zijn exclusief 21% BTW.

Aan het einde van de verhuizing dient u contant af te rekenen met de chauffeur. Alleen bedrijven kunnen op factuur betalen, op voorwaarde dat ze vooraf hun Kamer van Koophandel-nummer en BTW-nummer hebben doorgegeven.

Voor elke (volledige) verhuizing wordt er voor elke verhuizer minstens 1 uur afgerekend.

Klant mag onder geen beding aan schuldvergelijking doen. Factuur dient ten alle tijde te worden vereffend ongeacht of er schade is ontstaan. Eventuele schade dient achteraf afgehandeld te worden.

Indien opdrachtgever niet binnen de gestelde betalingstermijn betaalt zal Berat Transport de vordering uit handen geven. Alle hieruit voortvloeiende kosten zullen voor rekening van de opdrachtgever zijn.

Klachten

Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Berat Transport tijdig, nadat de klant de gebreken heeft ontdekt of behoren te ontdekken. Niet tijdig indienen van de klacht kan tot gevolg hebben dat de klant zijn rechten ter zake verliest.

TOEPASSELIJK RECHT:

* Op alle overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend het Nederlands rechts van toepassing.

* Zowel opdrachtgever als Berattransport zullen alvorens een beroep te doen op de rechter zich tot het uiterste inzetten om tot een overeenstemming te komen.


Voor verdere vragen of meer informatie kunt u contact met ons opnemen via:

  • E-mail: info@berattransport.nl
  • Telefoon: (+31) 06 11568970
  • Adres: Poortland 138, 1046 BD Amsterdam, Nederland

Bezoek ook onze website voor meer informatie: www.berattransport.nl.